WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT-2020

Current Notification

CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2014-15, 2015-16 ªÀÄvÀÄÛ2016-17 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï D¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2017-18£Éà ¸Á°£À°è ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ C£ÀºÀðUÉÆAqÀ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.Click here
Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here
CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2019 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2018 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2017 ONLINE CASTE, INCOME & RESIDENCE CERTIFICATE PRESS NOTE
The online application for the post of SRPC (KSRP) and Bandsmen - 2672 posts going online from 18 May 2020 to 15 June 2020.
PAPER ADVERTISEMENT
PAPER ADVERTISEMENT
SI RECRUITMENT ADVERTISEMENT
SI RECRUITMENT ADVERTISEMENT
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£
¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï)-431 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¹«¯ï) (PÀ¯ÁåtPÀ£ÁðlPÀ)-125 ºÀÄzÉÝVUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.06.2020 jAzÀ ¥ÁægÀA©ü¸À¨ÉÃPÁVzÀÝCfðDºÁé£À ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß DqÀ½vÁvÀäPÀ PÁgÀtUÀ½AzÁV vÁvÁÌ°PÀªÁV ¸ÀÜVvÀUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À CfðDºÁé£À ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Online Registration Status (to Know More)
From To
APPLICATION FOR THE POST OF FIREMEN NON- KK & KK-2020 1222 HK & NHK 22-JUNE-2020 27-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF FIREMAN DRIVER / DRIVER MECHANIC NON- KK & KK-2020 309 HK & NHK 22-JUNE-2020 27-JULY-2020 Click Here To Know Status
Application for the post of Fire Station Officer(Non Kalyana Karnataka & Kalyana Karnataka) -2020 36 HK & NHK 22-JUNE-2020 27-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2020 45 HK & NHK 26-MAY-2020 27-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN & WOMEN)- 2020 26 NHK 26-MAY-2020 27-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN & WOMEN) – 2020 51 + 40 NHK 26-MAY-2020 27-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN)(CAR/DAR) (KALYANA-KARNAKATA) RECRUITMENT-2019-20 ( Only Men) 444 HK 20-MAY-2020 09-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (MEN) (CAR/DAR)-2020 1005 NHK 20-MAY-2020 13-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (CIVIL)(MEN & WOMEN) (KALYANA-KARNAKATA) RECRUITMENT-2019-20 558 HK 20-MAY-2020 09-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2020 2007 NHK 20-MAY-2020 13-JULY-2020 Click Here To Know Status
APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN), PC- IRB ( MEN) SPECIAL RESERVE POLICE CONSTABLE(KSRP) (BANDSMEN) (MEN)- 2020 2672 HK & NHK 18-MAY-2020 06-JULY-2020 Click Here To Know Status